ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดการอบรมทางวิชาการเรื่อง รีเลย์ป้องกันในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทฤษฏีและการฝึกหัด” รุ่น 9  ระหว่างวันที่ 27-29  มีนาคม 2560  (3 วัน) ณ ห้องลักษมี  โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ โดยมีค่าลงทะเบียน รายละเอียดโปรดดูเอกสารที่แนบ [Download]