ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมทางวิชาการเรื่อง การวิเคราะห์เหตุการณ์ฟอลต์ในระบบไฟฟ้า" รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 (3 วัน) ณ โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ โดยมีค่าลงทะเบียน  สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวดวงใจ ขันสังข์ และนางสาวเพชรรัตน์ ยงยุทธชัยกุล โทร. 02-218-6542-3 และ 02-218-6483 มือถือ 080-591-0549, 087-496-3940 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  [Download]