ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมพิเศษเรื่อง “การบริหารโครงการให้สำเร็จอย่างมืออาชีพ (Professional Project Management 2018)" ระหว่างวันที่ 18-20 และ 25-27 มกราคม 2561 (6 วัน) ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ รายละเอียดดูเอกสารที่แนบ [Download]