ข้อกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference, TOR) จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์โครงการระบบการจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีการคัดเลือก [Download]