Display # 
Title Published Date Hits
ประกาศศูนย์เชี่ยวชาญพิเสษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง 02 April 2018 277
ประกาศศูนย์เชี่ยวชาญพิเสษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง 20 March 2018 293
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การออกแบบและบำรุงรักษา 115/22 kV สถานีไฟฟ้าแรงสูง" 14 March 2018 721
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทางวิชาการเรื่อง "หลักการออกแบบ มาตรฐานการติดตั้ง และการใช้งาน สำหรับระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้ายทางออก และไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน" 14 March 2018 457
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทางวิชาการเรื่อง "เทคโนโลยีสำหรับการทดสอบไฟฟ้าแรงสูง" 14 March 2018 352
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทางวิชาการเรื่อง "การวิเคราะห์เหตุการณ์ฟอลต์ในระบบไฟฟ้า (Fault Event Analysis in Power System)" รุ่นที่ 6 14 March 2018 447
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการเรื่อง “Protective Relaying 2" รุ่นที่ 11 14 December 2017 786
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการเรื่อง “Gas Insulated Substation (GIS) Episode 1" รุ่นที่ 4 14 December 2017 693
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการเรื่อง “Passive Harmonic Filter Application in 400V Power System" 14 December 2017 677
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการเรื่อง “การซ่อมบำรุงอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่ายอย่างปลอดภัย" รุ่นที่ 10 14 December 2017 792