ขอเชิญเข้าร่วมฟังจัดอบรมหลักสูตร “โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและพลังงานหมุนเวียน (Smart Grids and Renewable Energy”   ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน  2555 (3 วัน)  ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ โดยเนื้อหาเป็นการให้ความรู้ ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจริยะ และพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา เพื่อเป็นแนวทาง และปรับทิศทางของหน่วยงาน ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนาและปฎิบัติงาน  สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณดวงใจ ขันสังข์ และคุณเพชรรัตน์ ยงยุทธชัยกุล  โทร. 02-218-6542-3 และ 02-218-6483 รายละเอียดโปรดดูเอกสารที่แนบ ...Download...

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมทางวิชาการ เรื่อง การซ่อมบำรุงอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่ายอย่างปลอดภัย ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2555 และ 1 กันยายน 2555 (3 วัน) ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ รายละเอียดโปรดดูจากเอกสารที่แนบ ...Download...

ขอเรียนเชิญเข้าฟังการอบรมทางวิชาการเรื่อง “Power System Harmonic Problems and Solutions” ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2555 (2 วัน) ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ มุ่งเน้นที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง แหล่งกำเนิดกระแสฮาร์มอนิกชนิดต่าง ๆ ผลกระทบและความเสียหายจากฮาร์มอนิก เทคนิคการตรวจวัดและวิเคราะห์ฮาร์มอนิก แนวคิดและวิธีการในการป้องกัน และ/หรือ แก้ปัญหาฮาร์มอนิกตัวอย่างและกรณีศึกษาในการแก้ปัญหาฮาร์มอนิก ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน โดย ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใคร่ขอเชิญท่านส่งบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเข้ารับการอบรม โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณดวงใจ ขันสังข์ โทร. 02-218-6542-3 และ 02-218-6483...Download...

ขอเรียนเชิญเข้าฟังการอบรมทางวิชาการเรื่อง “การจัดการพลังงานด้วยเทคนิค Data Visualization” ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555 (2 วัน) ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ โดยจะมุ่งเน้นที่การประยุกต์ใช้เทคนิค Data Visualization ในกิจกรรมการจัดการพลังงาน การสร้างกราฟ การกระจายตัวของข้อมูลและการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) การสร้าง Base line การวิเคราะห์ค่า DIFF การสร้างกราฟ DIFF และ CUSUM เพื่อใช้งานทางด้านการประเมินศักยภาพ การกำหนด เป้าหมาย ตลอดจนการตรวจ ติดตามพฤติกรรมการใช้พลังงาน การวิเคราะห์เป้าหมาย และการสร้าง Contract Chart จัดโดย ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณดวงใจ ขันสังข์ โทร. 02-218-6542-3 และ 02-218-6483 ...Download...

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการอบรมหลักสูตร "Diagnostic Measurements on Instrument Transformers" จัดโดย IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter; IEEE Thailand Section และ Unipower Engineering Co.,Ltd. ร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องคัทรียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณอาภัสรา โทร. 02-218-6542- 3 โทรสาร 02-218-6544 ...Download...

[เต็มแล้ว] ขอเชิญเข้าร่วมฟังการอบรมหลักสูตร "การบริหารโครงการให้สำเร็จอย่างมืออาชีพ (Professional Project Management 2012)"โดยเนื้อหาเพื่อความเข้าใจ ในเรื่องการวางแผนโครงการและการบริหารโครงการ การใช้เทคนิคของการจัดการโครงการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อันจะนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้สูงขึ้น จัดโดยศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 14-16 และ 22-23 มิถุนายน 2555 (5 วัน) ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณดวงใจ ขันสังข์ และคุณเพชรรัตน์ ยงยุทธชัยกุล โทร. 02-218-6542-3, 02-218-6483 โทรสาร 02-218-6544 ...Download...