Notice
  • JW_SIG_CFU
  • JW_SIG_PRG
  • JW_SIG_CFU
  • JW_SIG_PRG
  • JW_SIG_CFU
  • JW_SIG_PRG

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการอบรมหลักสูตร “การบริหารความปลอดภัยด้านอัคคีภัยอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม” โดยเนื้อหาเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ หลักการเตือนภัย การป้องกันอัคคีภัย และการประเมินสาเหตุเบื้องต้นของการเกิดอัคคีภัย สำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานการเตือนภัย การป้องกัน และการบรรเทาอัคคีภัยของประเทศไทยและสากล ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในเชิงวิศวกรรม และการบริหารจัดการ ระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย เพื่อนำไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ จัดโดยศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2555 (3 วัน) ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณดวงใจ ขันสังข์ และคุณเพชรรัตน์ ยงยุทธชัยกุล โทร. 02-218-6542-3 และ 02-218-6483 ...Download...

Free Seminar 
CEPT, IEEJ P&ES – IEEE PES Thailand will organize a joint symposium on Advanced Technology in Power System 2012 on 24the February 2012 during 8.30 – 17.00 hours at Seminar room 209, Building 3, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University. Please see program attach and for further information, please contact Khun Apassara Doungchan Tel. 0 22186542. ...Download...

The 2nd Annual Smart Grid Smart Utility 2012 in Thailand ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ IEEE Thailand Section & IEEE PES Chapter Thailand จะจัดสัมมนาในหัวข้อ Thailand Smart Grid Smart Utility 2012 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ...Download...

ขอเชิญท่านที่สนใจการอบรมทางวิชาการโดยมุ่งเน้นที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับประเภทของสิ่งรบกวนทางคุณภาพไฟฟ้าที่มักเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้ากำลัง และโรงงานอุตสาหกรรม คุณลักษณะของสิ่งรบกวนทางคุณภาพไฟฟ้า และผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ในโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จากสิ่งรบกวนทางคุณภาพไฟฟ้า แนวทางการแก้ไขปัญหาและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณภาพไฟฟ้า กรณีศึกษาและ แนวทางการแก้ปัญหาสิ่งรบกวนทางคุณภาพไฟฟ้าประเภทต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญเรื่อง “ปัญหา ทางคุณภาพไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมและแนวทางการแก้ไข (Power Quality Problems in Industrial Plants and Mitigation)” ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2555 (2 วัน) ณ โรงแรมนารายณ์ จัดโดยศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน เทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาท สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณดวงใจ ขันสังข์ และคุณ เพชรรัตน์ ยงยุทธชัยกุล โทร. 02-218-6542-3 และ 02-218-6483 ...Download...

ด้วยศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ IEEE Thailand Section และ บริษัท ITM จะจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "Power Quality Management Systems” ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม  2555 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2  ตึก 4  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
.
ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด  สนใจสำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณดวงใจ ขันสังข์ และคุณเพชรรัตน์ ยงยุทธชัยกุล  โทร. 02-218-6542-3  โทรสาร 02-218-6544 รายละเอียดูเอกสารที่แนบ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับ ศูนย์เชี่ยวชาญฯ จะจัดบรรยายพิเศษ โดยเชิญ Profissor V.I. Zorkaltsev และ Dr. Denis Sidorov ผู้เชี่ยวชาญด้าน Energy Systems จาก Melentiev Energy Systems Institute, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Irkutsk State University เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “Model for Power Shortage Estimation in Electric Power Systems: Interior Point Algorithms” และ “The Hybrid Model based on the Hilbert-Huang Transform and Neural Networks for Forecasting the Nonstationary Processes of Power System” ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 209 ชั้น 2 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้กับ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
.
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณดวงใจ ขันสังข์ และคุณเพชรรัตน์ ยงยุทธชัยกุล โทร. 02-218-6542-3 และ 02-218-6483 และแฟกซ์ใบสมัครมาที่ 02-218-6544 รับจำนวนจำกัด รายละเอียดคลิกที่นี่ี

{gallery}Gallery/pea210954{/gallery}

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีพิธีมอบทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาต้นแบบมิเตอร์อัจฉริยะ เพื่อรองรับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาก นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อันตรเสน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุมวิทย์ ภูมิวุฒิสาร ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ลีลารัศมี รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเฉลิม โปรา หัวหน้าโครงการวิจัยฯ เป็นผู้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย จำนวน 5,730,000 บาท           

.

โดยโครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ต้นแบบมิเตอร์อัจฉริยะทั้งแบบเฟสเดียว และสามเฟส และได้โพรโตคอล สำหรับการสื่อสารข้อมูลระหว่างตัวมิเตอร์ และศูนย์กลางข้อมูล ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะได้นำต้นแบบไปผลิตมิเตอร์ของตัวเอง อันจะเป็นการประหยัดต้นทุนและเงินตราให้กับประเทศชาติโดยรวมได้อย่างมาก นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะได้มาตรฐานการรับส่งข้อมูลซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานของประเทศไทยอีกด้วย