Notice
  • JW_SIG_CFU
  • JW_SIG_PRG
  • JW_SIG_CFU
  • JW_SIG_PRG
  • JW_SIG_CFU
  • JW_SIG_PRG

{gallery}Gallery/pea210954{/gallery}

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีพิธีมอบทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาต้นแบบมิเตอร์อัจฉริยะ เพื่อรองรับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาก นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อันตรเสน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุมวิทย์ ภูมิวุฒิสาร ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ลีลารัศมี รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเฉลิม โปรา หัวหน้าโครงการวิจัยฯ เป็นผู้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย จำนวน 5,730,000 บาท           

.

โดยโครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ต้นแบบมิเตอร์อัจฉริยะทั้งแบบเฟสเดียว และสามเฟส และได้โพรโตคอล สำหรับการสื่อสารข้อมูลระหว่างตัวมิเตอร์ และศูนย์กลางข้อมูล ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะได้นำต้นแบบไปผลิตมิเตอร์ของตัวเอง อันจะเป็นการประหยัดต้นทุนและเงินตราให้กับประเทศชาติโดยรวมได้อย่างมาก นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะได้มาตรฐานการรับส่งข้อมูลซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานของประเทศไทยอีกด้วย

PR_VisitorsfromHitachi_01-w650
.
(photo from left: Assoc. Prof. Dr. Choompol Antarasena, Assoc. Prof. Dr. Sukumvit Phoomvuthisarn, Prof. Dr. Pramoht Unhavaithaya, Mr. Tomonobu  Uchida, Mr. Phong  Luangsangthong, and Mr. Mamoru Tsuji)
.
(รูปภาพจากซ้าย:  รศ. ดร. ชุมพล อันตรเสน หัวหน้าภาคฯ ไฟฟ้า, รศ. ดร. สุขุมวิทย์ ภูมิวุฒิสาร ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญฯ, ศ. ดร. ประโมทย์ อุณห์ไวทยะ, Mr. Tomonobu  Uchida, Mr. Phong Luangsangthong, and Mr. Mamoru Tsuji)
.
............เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม 202  ตึกอรุณ สรเทศน์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  ศ. ดร. ประโมทย์ อุณห์ไวทยะ  ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญฯ  รศ. ดร. ชุมพล  อันตรเสน  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  รองประธานกรรมการบริหารศูนย์เชี่ยวชาญฯ รศ. ดร. สุขุมวิทย์  ภูมิวุฒิสาร  ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญฯ  รศ. ดร. สมบูรณ์ แสงวงศ์วาณิชย์  กรรมการบริหารศูนย์ฯ และคณะทำงานศึกษาเรื่องกริดอัจฉริยะและพลังงานหมุนเวียน (Smart Grid & Renewable Energy) จุฬาฯ  ให้การต้อนรับ Mr. Tomonobu  Uchida และคณะผู้แทนจากบริษัท ฮิตาชิ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาพบเพื่อแนะนำเทคโนโลยีด้าน Smart Grid & Renewable Energy รวมทั้งการสร้างความร่วมมือวิจัยร่วมกันในเรื่องดังกล่าว  ซึ่งการมาพบครั้งนี้สืบเนื่องจากการที่คณะทำงานศึกษาเรื่องกริดอัจฉริยะและพลังงานหมุนเวียน ได้เดินทางไปดูงานด้าน FEMS, Wind power, PV, and Battery ของบริษัท ฮิตาชิ ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา
.

Read more...

{gallery}Gallery/p12{/gallery}
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554  ณ ห้องประชุม 103 ตึกอรุณ สรเทศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  ศาสตราจารย์ ดร. ประโมทย์ อุณห์ไวทยะ  ประธานกรรมการอำนวยการ พร้อมคณะกรรมการศูนย์ฯ  ร่วมแสดงความยินดีกับนายสหัส ประทักษ์นุกูล  กรรมการศูนย์ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
{gallery}Gallery/p11{/gallery}
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554  ณ ห้องประชุม 103 ตึกอรุณ สรเทศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ นำโดย รศ. ดร. บุญสม เลิศหิรัญวงศ์  ประธานกรรมการบริหารศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายสหัส ประทักษ์นุกูล  กรรมการบริหารศูนย์ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554   เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง รายละเอียดดูจากเอกสารแนบ ...Click here...

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา เรื่องผลกระทบของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กและรายเล็กมากต่อระบบไฟฟ้ากำลัง ในวันศุกร์-เสาร์ที่ 23-24 กันยายน 2554 ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ รายละเอียดดูเอกสารแนบ ...Click here...

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จะจัดการอบรมทางวิชาการ เรื่อง  “Power System Harmonics” ระหว่างวันที่  19-20 สิงหาคม 2554 (2 วัน) ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์  โดยเนื้อหาการอบรมจะเกี่ยวกับผลเสียและความเสียหายจากฮาร์มอนิก  การตรวจวัดและวิเคราะห์การไหลของกระแสฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลังตลอดจนแนวการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากฮาร์มอนิก ตัวอย่างและกรณีศึกษาในการแก้ไขปัญหาจากฮาร์มอนิก  เพื่อประโยชน์นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาทางด้านฮาร์มอนิกได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  จึงขอเรียนเชิญท่านส่งบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเข้ารับการอบรม โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500.- บาท  สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณดวงใจ ขันสังข์  และคุณเพชรรัตน์  ยงยุทธชัยกุลโทร. 02-218-6542-3 และ 02-218-6483 รายละเอียดคลิกที่นี่