Notice
  • JW_SIG_CFU
  • JW_SIG_PRG
  • JW_SIG_CFU
  • JW_SIG_PRG

ด้วยศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จะจัดการอบรม เรื่อง  “การออกแบบและบำรุงรักษา 115/22 kV สถานีไฟฟ้าแรงสูง” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  8-10  และ 15-17 กันยายน 2554  ณ โรงแรมนารายณ์  และดูงานสถานีไฟฟ้าแรงสูงในวันศุกร์ 16 กันยายน 2554  (รวม 6 วัน) จึงใคร่ขอเชิญท่านส่งบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเข้ารับการอบรม โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 10,000.-บาท  สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณดวงใจ ขันสังข์  และคุณเพชรรัตน์  ยงยุทธชัยกุลโทร. 02-218-6542-3 และ 02-218-6483 ...Click here...

[ทั้ง 2 รุ่น ตอนนี้เต็มแล้วครับ]

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 733 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง รายละเอียดดูจากเอกสารที่แนบ

trainningrศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จะจัดการอบรมเรื่อง“การออกแบบและบำรุงรักษา 115/22 kV สถานีไฟฟ้าแรงสูง” ระหว่างวันที่ 2-4  และ 9-11 มิถุนายน 2554  ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์
จึงใคร่ขอเชิญท่านส่งบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเข้ารับการอบรม โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 10,000 บาท สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณดวงใจ ขันสังข์  โทร. 02-218-6542-3 และ 02-218-6483 รายละเอียดดูได้จากเอกสารแนบ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง กริดอัจฉริยะและพลังงานหมุนเวียน (Smart Grid & Renewable Energy) เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านกริดอัจฉริยะและพลังงานหมุนเวียน  ซึ่งเป็นผลงานที่คณะทำงานศึกษาเรื่อง “กริดอัจฉริยะและพลังงานหมุนเวียน” ของคณะวิศวฯ จุฬาฯ ได้ศึกษาและรวบรวมไว้ตั้งแต่ปี 2553  เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไทยทางด้าน “กริดอัจฉริยะและพลังงานหมุนเวียน” และเพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดเทคโนโลยี “กริดอัจฉริยะและพลังงานหมุนเวียน” ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยต่อไป เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าที่มั่นคงของประเทศในอนาคต

Read more...

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ดำเนินจัดโครงการอบรมพิเศษเรื่อง “วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงและการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง” ให้กับวิศวกรไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง  ในทุกวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์   ระหว่างวันที่  11 -12-14,  17-19-21,  24-26-31  พฤษภาคม และ 2 มิถุนายน 2553    ณ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ให้แก่วิศวกรจากการไฟฟ้านครหลวง

 {gallery}Gallery/sany{/gallery}

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552  ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง ได้จัดอบรมวิธีการตรวจรับฟิวส์คัทเอาท์ที่สามารถทำได้ในประเทศให้กับพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 50 คน  เพื่อให้พนักงานทราบถึงวิธีการและข้อควรระวังในการตรวจรับ โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าอบรมภาคทฤษฎี  ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 ตึก 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และช่วงบ่าย เป็นการอบรมภาคปฏิบัติ ณ ห้องทดลองไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยการอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัยและที่ปรึกษาในการดำเนินการวิจัยเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อดรอปเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมี ดร. คมสัน เพ็ชรรักษ์ เป็นหัวหน้าโครงการ

เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2552 ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคโนโลยี Call Center และการบริการลูกค้า (CRM) มาใช้ในงานบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 35 คน ณ ห้อง 209 ตึก 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพรัตน์ ภูมิวุฒิสารอาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อาจารย์ สุธีรา ไกรฤกษ์ประธานสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เป็นวิทยากรบรรยายครั้งนี้ การอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัยและที่ปรึกษาเพื่อประเมินโครงการศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟ ระยะที่ 1 และเสนอแนวทางการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟของ กฟภ. ระยะที่ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วาทิต เบญจพลกุล เป็นหัวหน้าโครงการ

 “Call Center  Technology And CRM” : A Special  Training & Workshop For PEA  Excutives And Engineers Orranged By  CEPT 

During 3-4 September 2009 Center of Excellence In Electrical Power Technology (CEPT), Faculty of Engineering, Chulalongkorn University arranged a Special Training & Workshop on “Call Center Technology and Customer Relationship Management (CRM) for best practice”  to 35 executives and engineers from PEA at Room 209 Building 3, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University.  The training & workshop was conducted by Associate Professor Noparath Phoomivuthiarn, from Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University and Lecturer Suthira Krairiksh, President of Siam E-Commerce Association. This training is a partial fulfillment of the Research and Consultancy Project Evaluation for PEA Call Center Phase I and Development Guideline Proposal for PEA Call Center Phase II by Associate Dr. Watit Benjapolakul, who is a project leader.

 {gallery}Gallery/PEA{/gallery}