ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมทางวิชาการเรื่อง การวิเคราะห์เหตุการณ์ฟอลต์ในระบบไฟฟ้า" รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 (3 วัน) ณ โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ โดยมีค่าลงทะเบียน  สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวดวงใจ ขันสังข์ และนางสาวเพชรรัตน์ ยงยุทธชัยกุล โทร. 02-218-6542-3 และ 02-218-6483 มือถือ 080-591-0549, 087-496-3940 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  [Download]

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมหลักสูตร Deuned Capacitor Bank Application in Harmonic Enrich Power Systemsระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2560 (2 วัน) ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ โดยมีค่าลงทะเบียน  สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวดวงใจ ขันสังข์ และนางสาวเพชรรัตน์ ยงยุทธชัยกุล โทร. 02-218-6542-3 และ 02-218-6483 มือถือ 080-591-0549087-496-3940 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  [Download]

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดการอบรมทางวิชาการเรื่อง รีเลย์ป้องกันในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทฤษฏีและการฝึกหัด” รุ่น 9  ระหว่างวันที่ 27-29  มีนาคม 2560  (3 วัน) ณ ห้องลักษมี  โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ โดยมีค่าลงทะเบียน รายละเอียดโปรดดูเอกสารที่แนบ [Download]

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมทางวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีสำหรับการทดสอบไฟฟ้าแรงสูง” รุ่น 3  ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2560  (2 วัน) ณ ห้องลักษมี  โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ โดยมีค่าลงทะเบียน รายละเอียดโปรดดูเอกสารที่แนบ [Download]

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดการอบรมหลักสูตร การซ่อมบำรุงอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่ายอย่างปลอดภัย” รุ่น 9  ระหว่างวันพุธ-วันศุกร์ที่  1-3 มีนาคม 2560  (3 วัน)  ณ ห้องลักษมี  โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ  โดยมีค่าลงทะเบียน รายละเอียดโปรดดูเอกสารที่แนบ [Download]

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมหลักสูตร เทคโนโลยี Underground Cable”  รุ่น 5  ระหว่างวันพุธ-วันศุกร์ที่  22-24 กุมภาพันธ์ 2560  (3 วัน)  ณ ห้องลักษมี  โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ  โดยมีค่าลงทะเบียน รายละเอียดโปรดดูเอกสารที่แนบ [Download]

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมทางวิชาการเรื่อง “หลักการออกแบบ มาตรฐานการติดตั้งและการใช้งานสำหรับระบบสัญญาาณเตือนอัคคีภัย แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้ายทางออก และไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน” รุ่น 7  ระหว่างวันที่ พฤหัสบดี-วันศุกร์ที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560  (2 วัน) ณ ห้องสุโขทัย  โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ โดยมีค่าลงทะเบียน รายละเอียดโปรดดูเอกสารที่แนบ [Download]