ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดการอบรมหลักสูตร Protective Relaying”  รุ่น 4  ระหว่างวันพุธ-วันศุกร์ที่  1-3 กุมภาพันธ์ 2560  (3 วัน)  ณ ห้องสุโขทัย  โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ  โดยมีค่าลงทะเบียน รายละเอียดโปรดดูเอกสารที่แนบ [Download]

IEEE Power & Energy Society - Thailand ร่วมกับสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ Thailand National Committee of CIGRE (TNC-CIGRE) จะจัดงานสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “ Impact of Renewable Energy Resources on the Dynamics and Quality of Power of the Electrical Power System ” ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องวายุภักษ์ 3-4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ ฯ

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนได้ที่ คุณอาภัสรา จิวตระกูล (CEPT) โทรศัพท์ 02-218-6542 โทรสาร 02-218-6544 Email :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  รายละเอียดดังในเอกสารแผ่นพับและใบลงทะเบียนที่แนบมา [Download]

IEEE Power & Energy Society Thailand  (Dinner Talk)

"เปิดเส้นทางสู่ความล้ำสมัยของระบบโครงข่ายไฟฟ้า" (Paving the Way for Grid Modernization)

15.30-20.00 

์November 16, 2016

ณ  ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท  เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

[Download]

สัมมนาทางวิชาการ

"ประสบการณ์การแก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า :  กรณีศึกษาในประเทศไทยและเอเซียแปซิฟิค"

(Power Quality Problems & Solutions : Case Studies in Thailand and Asia Pacific)

8:00-16:30
November 9, 2016 

Building 4,  Conference Room, 2nd Floor, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University.

[Download]

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "Technical Seminar and Exhibition on Power Quality Management Systems" ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึก 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โดยไม่เก็บค่าลงทะเบียน...Download...

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมหลักสูตร “Protective Relaying” รุ่น 3  ระหว่างวันพุธ-วันศุกร์ที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559 (3 วัน) ณ ห้องลักษมี โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ โดยมีค่าลงทะเบียน...Download...